Πνυτοκράτης

Κύπριος γιατρός της Αρχαιότητας. Ήταν Σαλαμίνιος κι έζησε κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από πολύ φθαρμένη επιγραφή που βρέθηκε στη Σαλαμίνα, στης οποίας τον 4ο στίχο διαβάζουμε:

[Π]νυτοκράτους ἰατρο[ῦ]....