Πηγάδια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται ως Picadia στο χειρόγραφο Λειμωνίδα (της περιόδου της Βενετοκρατίας) και περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών που διοικητικά ανήκαν στο διαμέρισμα της Μεσαορίας.

 

Ο οικισμός αυτός πιθανότατα ήταν εκείνος που σε μερικούς παλαιούς χάρτες (όπως του Abraham Ortelius του 1573 και εκείνος του Jodocus Hondius του 1606) σημειώνεται ως Rigadia (που μπορεί να σήμαινε και Ρηγάτικα όμως, υποδηλώνοντας περιοχή του «ρήγα», δηλαδή βασιλική ιδιοκτησία). Μάλλον όμως θα πρόκειται για τα Πηγάδια (Pigadia), όπου στους χάρτες το πρώτο γράμμα της ονομασίας από λάθος εγράφη R αντί Ρ. Στους χάρτες αυτούς, ο οικισμός σημειώνεται στα νοτιοδυτικά της Αμμοχώστου, κοντά στον οικισμό Achiorito (=Αχερΐτου) και ακριβώς στα νότιά του.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτό, που φαίνεται ότι διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.