Σινεσκάρδος seneschal

Αξιωματούχος του βασιλείου της Κύπρου κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο σινεσκάρδος ήταν μεταξύ των ευγενών αξιωματούχων του βασιλείου που διορίζονταν από τον βασιλιά την ημέρα της στέψης του και ήσαν ισόβιοι κάτοχοι των αξιωμάτων τους.

 

Ο σινεσκάρδος (που αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά και ως σινεστιέλ και που ελέγετο και σέκρετο), ήταν ο υπεύθυνος για τις τελετές του παλατιού και για τα οικονομικά και το θησαυροφυλάκιο. Είχε, επίσης, την ευθύνη της επίβλεψης των φρουρίων, και στην απουσία του βασιλιά τον αντικαθιστούσε και τον αντιπροσώπευε στα δικαστικά και σε μερικά στρατιωτικά καθήκοντά του.

 

Το αξίωμα του σινεσκάρδου έπαιρναν ευγενείς ιδιαίτερα έμπιστοι του βασιλιά.