Βέστις βέστιτωρ vestis vestitor

Αξιωματούχος του βυζαντινού αυτοκρατορικού ιματοφυλακίου. Σφραγίδα ενός Μιχαήλ, Βέστις του 11ου αι. σώθηκε στην Κύπρο, όπου φαίνεται να εκτέλεσε κάποια αποστολή. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον βεστίτωρα, του οποίου σφραγίδα βρέθηκε στο νησί (G. Hill, A History of Cyprus, I, 1949, σ.260).