Σίνων άγιος και επίσκοπος

Επίσκοπος της Καρπασίας, που τιμήθηκε και ως άγιος. Στους Κυπρίους μεσαιωνικούς χρονογράφους δεν απαντάται. Αναφέρεται μόνο από τον Στραμβάλδι (Strambaldi) ο οποίος άντλησε κυρίως από τον Λεόντιο Μαχαιρά. Ο Στραμβάλδι αναφέρει τον επίσκοπο Καρπασίας santo Sinonο. Καμιά άλλη πληροφορία δεν υπάρχει περί αυτού και προφανώς πρόκειται για τον γνωστό άγιο Συνέσιο*, του οποίου το όνομα παραποιήθηκε στην περίπτωση αυτή.