Σταυράκιος

Βυζαντινός αξιωματούχος, σπαθαροκανδιδάτος, του β' μισού του 9ου αιώνα. Διετέλεσε άρχων (=κυβερνήτης) της Κύπρου για κάποιο διάστημα, περί το 878 ή και λίγο αργότερα, διαδεχθείς στο αξίωμα αυτό τον άρχοντα Αλέξιο Αρμένιο Moύσερε*, γαμπρό του αυτοκράτορα Θεοφίλου.

 

Ο Σταυράκιος μας είναι γνωστός από επιστολή του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου*, με την οποία αυτός τον επιπλήττει για την τυραννική διακυβέρνηση της Κύπρου και για φορολογική καταπίεση των κατοίκων του νησιού.

 

Η διακυβέρνηση της Κύπρου τόσο από τον Αλέξιο Μούσερε όσο και από τον Σταυράκιο αμέσως μετά, αποτελούσε μια από τις περιόδους διακοπής του καθεστώτος «ουδετερότητας» της Κύπρου, που βρισκόταν μεταξύ Βυζαντινών και Αράβων τότε, και διοίκησής της από την αυτοκρατορία.