Φίλιππος Γ

Βασιλιάς της Ισπανίας, Πορτογαλίας και Σικελίας από το 1598 μέχρι το 1621. Γεννήθηκε το 1578. Προς αυτόν έγιναν κρούσεις και υποβλήθηκε πρόταση για ανάληψη συγκεκριμένης δράσης προς απελευθέρωση της Κύπρου από τους Τούρκους. Βλέπε σχετικά στο λήμμα Αβεντάνιος Πέτρος.