Νικήτας Αγιοστεφανίτης επίσκοπος

Επίσκοπος Ταμασσού κατά τα τέλη του 12ου και τις αρχές του 13ου αιώνα. Μας είναι γνωστός βασικά από αναφορές σ’ αυτόν στην Τυπικήν Διάταξιν του Νείλου*, ηγουμένου του μοναστηριού Μαχαιρά και διαδόχου του Νικήτα στον επισκοπικό θρόνο της Ταμασσού.

 

Όπως αναφέρει στην Τυπικήν Διάταξίν του ο Νείλος, το μοναστήρι του Μαχαιρά είχε γίνει σταυροπηγιακό κατά το έτος 1187, γράφοντας ότι τότε καί σταυροπήγιον ἐλαβόμην παρά τοῦ πανιερωτάτου ἐπισκόπου Ταμασίας κυροῦ Νικήτα τοῦ  ἁγιοστεφανίτου...

 

Ο επίσκοπος, δηλαδή, είχε θεμελιώσει πάνω σε σταυρό τον ναό του μοναστηριού. Τούτο υπαγόταν διοικητικά στην επισκοπική περιφέρεια της Ταμασσού, τον θρόνο της οποίας πληρούσε ο Νικήτας κατά τα τελευταία χρόνια της βυζαντινής κυριαρχίας επί της Κύπρου. Το μοναστήρι είχε πρόσφατα ιδρυθεί, με χορηγία του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού. Σύμφωνα δε προς τον Νείλο, ο Νικήτας Αγιοστεφανίτης είχε, ως ο αρμόδιος επίσκοπος, επικυρώσει την πρώτη Διάταξιν (δηλαδή τους κανόνες λειτουργίας του μοναστηριού) που συνέταξε ο ηγούμενος Ιγνάτιος*. Μετά δε τον θάνατο του γέροντα Ιγνατίου, ο ίδιος επίσκοπος ενθρόνισε τον Νείλο ως ηγούμενο του μοναστηριού Μαχαιρά.

 

Ο επίσκοπος Νικήτας Αγιοστεφανίτης πέθανε περί το 1209, οπότε διάδοχός του στο θρόνο της Ταμασσού εξελέγη ο Νείλος.