Παπαδόπουλλος Θεόδωρος

Ερευνητής και συγγραφέας, γιος του εκπαιδευτικού Χαράλαμπου Παπαδόπουλ(λ)ου. Γεννήθηκε στη Βάσα Κοιλανίου το 1921. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1937 και στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και στο Ινστιτούτο Εθνολογίας του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Μεταξύ άλλων, εργάστηκε στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου από το 1963 μέχρι το 1981 κι ήταν από τους πρωτεργάτες της ίδρυσής του. Το 1967 ανέλαβε τη διεύθυνση του Κέντρου, μέχρι την αφυπηρέτησή του το 1981. Διετέλεσε μέλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και επιμελητής των εκδόσεών της. Έγραψε πολλά επιστημονικά έργα για κυπριολογικά θέματα (ιστορικά, λαογραφικά κ.α.). Μελέτες του δημοσιεύθηκαν στα Δελτία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, σε Επετηρίδες του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών κ.α. Πήρε μέρος σε πολλά τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Ήταν, επίσης, εκ των οργανωτών του πρώτου και του δεύτερου Κυπριολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία το 1971 και το 1985 με συμμετοχή πολλών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Επιμελήθηκε, μαζί με άλλους, τις εκδόσεις των ογκωδών Πρακτικών των συνεδρίων αυτών.

 

Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλ(λ)ος υπηρετεί επίσης ως διευθυντής του Γραφείου Κυπριακής Ιστορίας του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, το οποίο, με δική του επιστασία, εξέδωσε το πολύτομο συλλογικό έργο της Ιστορίας της Κύπρου. Για 25 χρόνια (1976-2001) διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Επιτροπής Ιστορικών Ερευνών και στη συνέχεια πρόεδρος της Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Πέραν των εκδομένων έργων του, επιμελήθηκε και αρκετές άλλες εκδόσεις, και η βιβλιογραφία του στους τομείς της ιστορίας, φιλολογίας και λαογραφίας υπερβαίνει τους 120 τίτλους. Παράλληλα, γνώστης της αφρικανικής γλώσσας σουαχίλι (αφού σε νεαρή ηλικία είχε ζήσει στην Κεντρική Αφρική), είναι από τους ελάχιστους Έλληνες που καλλιέργησαν τις αφρικανολογικές σπουδές.

Τον Ιούνιο του 2008 εξελέγη ως Ξένος Εταίρος της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Εκδομένα έργα του είναι:

 

01.  Ἐκ τῆς ἀρχαιοτάτης Ἱστορίας τοῦ πατριαρχείου Ἱεροσολύμων: Τό κείμενον ἀρχαίας παραδόσεως περί ἐπισκέψεως τῆς ἁγίας Ἑλένης εἰς Παλαιστίνην καί Κύπρον (Ἱεροσόλυμα, 1952).

02. Τό ἐθνολογικόν πρόβλημα τοῦ Ἑλληνισμοῦ  εἰς τήν Κυπριακήν αὐτοῦ φάσιν (Δημοσιεύματα Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν ἀρ. 2, Λευκωσία, 1964).

03. Social and Historical Data on Population (1570-1881) (Cyprus Research Centre, Nicosia, 1965).

04.  Ἡ μετανάστευσις τῶν μύθων ὡς θέμα τῆς λαογραφικῆς ἐρεύνης (Λευκωσία, 1967).

05.  Ἀθανάσιος Α. Σακελλάριος (1826-1901) (Λευκωσία, 1968).

06. Τό πεδίον καί τό περιεχόμενον τῆς Λαογραφίας διά τοῦ  ὁρισμο ῦ  αὐτῆς (Κέντρον Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, Λευκωσία, 1970).

07. Τό Ἱστορικόν  ἔργον τοῦ  Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ (Λευκωσία, 1971).

08.    ἀρχειακή τεκμηρίωσις τῆς Κυπριακῆς Ἱστορίας (Λευκωσία, 1972).

09.  Ἡ διεύρυνσις τῶν ὁρίων τῆς Κυπριακῆς Ἱστορίας (Λευκωσία, 1973).

10.    ἀξιοποίησις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (Ἰωάννινα, 1973).

11. Εἰσαγωγή εἰς τήν βιβλιογραφίαν τῶν βιβλιογραφιῶν  (Λευκωσία, 1973).

12.  Ἀνθρωπολογικά ζητήματα τοῦ Μινωικοῦ πολιτισμοῦ (Ἀθήνα, 1973).

13. Γεώργιος Λουκᾶς  (Λευκωσία, 1974).

14.    ἀνάπτυξις τῶν τοπικῶν Νεοελληνικῶν μελετῶν (Λευκωσία, 1974).

15. Κυπριακά παραμύθια ἐκ τῆς συλλογῆς Γεωργίου Λουκᾶ  (Λευκωσία, 1975).

16. Κυπριακαί  ἐπῳδαί (Λευκωσία, 1975).

17. Μαρτύριον Κυπρίων (Λευκωσία, 1975).

18. Δημώδη Κυπριακά ἄσματα  ἐξ ἀνεκδότων συλλογῶν τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος (Δημοσιεύματα τοῦ Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν V, Λευκωσία, 1975).

19. Τό ἆσμα τῆς Θεονίτσας  (Λευκωσία, 1976).

20. Προξενικά ἔγγραφα τοῦ  ΙΘ΄ αἰῶνος (Κέντρον Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, Λευκωσία, 1980).