Φεδρίγος ή Φεντερίκο Βαλλαράτσι Fedrigo ή Federico Vallaraci

Δραγομάνος της Κύπρου κατά το πρώτο μισό τον 17ου αιώνα, προφανώς γόνος παλαιάς μεσαιωνικής οικογένειας που μέλη της παρέμειναν στην Κύπρο και μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Τούρκους το 1570-71.

 

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ανέλαβε ο Φεδρίγος ως δραγομάνος της Κύπρου, δηλαδή ως επίσημος μεταφραστής, αξίωμα σημαντικό κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Μαρτυρείται όμως ότι κατείχε το αξίωμα του δραγομάνου γύρω στα 1628 και μέχρι το 1648 περίπου. Πάντως φαίνεται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πενιχρές πληροφορίες, ότι είχε αρκετή πολιτική δύναμη στο νησί.

 

Ο Φεδρίγος μας είναι γνωστός από επιστολή του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χριστοδούλου, γραμμένη τον Ιούνιο του 1628 και σταλμένη σε κάποιον Χατζή Αντώνιον, Κύπριο προύχοντα στην Κωνσταντινούπολη. Η επιστολή σχετιζόταν με προσπάθειες για μεταφορά στην Κύπρο, από το Άγιο Όρος, της κάρας του αγίου Μιχαήλ Συνάδων που εθεωρείτο θαυματουργός κατά των ακρίδων. Στην επιστολή του αρχιεπισκόπου Κύπρου αναφέρεται ότι άλλη σχετική επιστολή που του είχε σταλεί στην Κύπρο είχε αναγνωσθεί από τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο ἐνώπιον πάντων τοῦ καθ' ἡμᾶς κλήρου καί τοῦ  ἐνδοξοτάτου ἄρχοντος κύρ Φεδρίγου δραγουμάνου...(βλέπε Α. Ιντιάνου, «Δραγομανία και Δραγομάνοι στην Κύπρο», Κυπριακαί Σπουδαί, Β', 1938, σσ. 149-150).

 

Σε άλλο σωζόμενο έγγραφο ο Φεδρίγος χαρακτηρίζεται ως κεφαλή όλων των Χριστιανών [της Κύπρου], προστάτης και λαϊκών και κληρικών, αυτιά του πασά και κυβερνήτη της χώρας (βλέπε σχετικά στο λήμμα δραγομάνος, όπου κι αναφορά σχετική με την πολιτική δύναμη του δραγομάνου Φεδρίγου).