Ασίνη

Image

Αρχαία πόλη της Κύπρου. Την αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος (5ος ή 6ος μ.Χ. αιώνας), στη σωζόμενη Ἐπιτομήν του έργου του Ἐθνικά. Στη σχετική λέξη της Ἐπιτομῆς η πόλη Ασίνη αναφέρεται ως η τρίτη της Κύπρου και ως πόλις Λακωνική που πήρε το όνομά της από την Ασίνην, κόρη του Λακεδαίμονος. Επειδή στο έργο του ο Βυζάντιος παραθέτει κατάλογο πόλεων της Κύπρου διαφόρων εποχών, δεν είναι σαφές σε ποια ακριβώς περίοδο υφίστατο η πόλη με την ονομασία Ασίνη. Οι κάτοικοί της, όπως αναφέρεται στο ίδιο έργο, ονομάζονταν Ασιναίοι και/ ή Ασινείς.

 

Έχοντας υπόψη ότι πόλη με την ονομασία Ασίνη υφίστατο κατά την αρχαιότητα στην Αργολίδα της Πελοποννήσου (έχει μάλιστα ανασκαφεί η πόλη αυτή κοντά στο σημερινό Ναύπλιο), πρέπει να θεωρηθεί ότι την κυπριακή πόλη με το ίδιο όνομα ίδρυσαν Αργείοι άποικοι που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο και, μεταξύ άλλων, ίδρυσαν και το Κούριον (βλέπε και λήμμα Αργολίς).

 

Η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ύπαρξη της πόλης αυτής της αρχαίας Κύπρου, συνεπώς δεν υπάρχουν οριστικά συμπεράσματα γι' αυτήν. Ωστόσο αρκετοί ερευνητές αναγνωρίζουν την ονομασία της πόλης στο υφιστάμενο σήμερα τοπωνύμιο της Ασίνου, όπου και η γνωστή εκκλησία της Παναγίας Φορβιώτισσας ή Ασίνου, συνεπώς θεωρούν ότι η αρχαία πόλη θα πρέπει να βρισκόταν κοντά στο σημερινό χωριό Νικητάρι.

 

Σε παλαιούς, μεσαιωνικούς, χάρτες της Κύπρου υπάρχει στην περιοχή αυτή σημειωμένος οικισμός με την ονομασία Assimi.