Βουστρώνιος Πέτρος

Αξιωματούχος του μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου, που έζησε τον 15ο αιώνα. Η μόνη πληροφορία που σώζεται περί αυτού είναι αναφορά του Φλωρίου Βουστρωνίου. Κατ’ αυτήν, όταν μετά το 1460 ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ προέβη σε αναδιανομή των φέουδων του βασιλείου μεταξύ των ευγενών και αξιωματούχων του, ο Πέτρος Βουστρώνιος πήρε στην κατοχή του τρία χωριά: Λυθροδόντα, Μύρτου και Άγιον Ηλία.