Βιθυνία και Κύπρος

Image

Σχέσεις των δυο χωρών υπήρχαν από παλαιά, στα ευρύτερα πλαίσια των επαφών Κύπρου -Μικράς Ασίας και Κύπρου - ελληνιστικών βασιλείων. Αν και στα πλείστα εθνικά ονόματα ελληνιστικών πόλεων και χωρών που συλλέχθηκαν στην Κύπρο από την έρευνα, κυρίως κατάλοιπα στρατιωτικών ή διοικητικών υπαλλήλων, δεν αναφέρονται Βιθυνοί, η παρουσία τους στην Κύπρο τότε δεν αποκλείεται γιατί από πολλές γειτονικές περιοχές αναφέρονται πολλοί ή αρκετοί, και δύσκολα θα μπορούσε να εξαιρεθεί η Βιθυνία. Πάντως σ' επιγραφή του 155-156 μ.Χ. από τη Σαλαμίνα ένας αθλητής νικητής στο πένταθλο διαβάζεται μ' επιφύλαξη [ ἐκ] τῆς Β[ε]ι[θ]υνίας, ίσως από τη Νίκαια.

 

Στα 325 μ.Χ. η Βιθυνία σχετίστηκε προς την Κύπρο λόγω της Α' Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας, στην οποία η Κυπριακή Εκκλησία μετείχε με ισχυρή αντιπροσωπεία.

 

Άλλες σχέσεις μαρτυρημένες στους μετέπειτα αιώνες έχουμε κυρίως κατά τη Βυζαντινή εποχή, και ιδίως στην περίοδο της αυτοκρατορίας της Νικαίας (13ος αι. μ.Χ.), οπότε Κύπριοι ιεράρχες μετέβησαν στη Νίκαια (βλ. λήμμα Εκκλησία Κύπρου).

 

Αναφέρουμε επίσης τον δικαστή Χρίστο Παπαδόπουλο Βιθυνιέα, που υπηρέτησε στην Κύπρο στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας.