Βούρτουλας

Το μαστίγιο. Η λέξη παράγεται από την τουρκική βούρ, που σημαίνει κτυπώ.