Βρακάς

Image

Έτσι λέγεται στην Κύ­προ ο άντρας που φορεί βράκα, το πα­ραδοσιακό ανδρικό ένδυμα των Κυπρί­ων. Εκείνος που φορεί «φράγκικα», δη­λαδή πανταλόνι και άλλα σχετικά ενδύ­ματα, λέγεται πανταλονάς ή τσιατταλάς.