Βρουλλιά της νύφφης

Άλλη ονομασία, που απαντάται κυρίως στην Καρπασία, του φυτού αρκοσέλλενον*, αυτοφυόμενου στην Κύπρο.