Γάιος Ουμμίδιος Τηρητίνας Κουαδράτος

Σε επιγραφή της Παλαιπάφου, αναφέρεται ως αρχιερέας της θεάς Αφροδίτης, γιος του επίσης αρχιερέα της θεάς Γαΐου Τηρητίνα Ουμμιδίου Πανταύχου* Κουαδρατιανού. Στην επιγραφή, του 1ου /2ου μ.Χ. αιώνα, ο αρχιερέας αυτός αναφέρεται και ως εγγονός της Κλαυδίας Ροδόκλειας Απφάριον*, αρχιέρειας όλων των ιερών της θεάς Δήμητρας στην Κύπρο. Σύμφωνα προς άλλη επιγραφή, ο Γάιος Ουμμίδιος Τηρητίνας Κουαδράτος υπηρέτησε και ως γυμνασίαρχος της Πάφου.