Γιαμάνι ή Γιαβάν ή Γιαντανάν ή Γιαντανάνα ή Γιατνάνα ή Ατνάνα

Image

Στα σφηνοειδή ασσυριακά αρχεία του 8ου π.Χ. αιώνα οι τρεις πρώτοι όροι  σημαίνουν τους  Ίωνες και οι υπόλοιποι  τους Δαναούς. Επειδή όλοι αυτοί οι όροι  θεωρούνται ότι ισοδυναμούν μεταξύ  τους, προκύπτει ότι Δαναοί και Ίωνες  πρέπει να εθεωρούντο από τους Ασσυρίους ένα και το αυτό. Τούτο φαίνεται σε  επιγραφή στο γνωστό πρίσμα του Εσσαρχαδώνος (673/2 π.Χ.), όπου αναφέρονται οι βασιλείς του μέσου της θαλάσσης, όλοι από την Γιαντανάνα [Yadanana] που είναι η Γιαμάνι, έως τη Misisi,  υποταγμένοι σε μένα...

 

Η Για (Ya), σε επιγραφή στη στήλη του  Ασσυρίου βασιλιά Σαργών Β' (724-705  π.Χ.), που ιδρύθηκε στο Κίτιον το 707  π.Χ., αναφέρεται ως επαρχία της Γιατνάνα [Yatnana] ...επτά ημερών ταξίδι στη  θάλασσα. Οι επτά βασιλιάδες της χώρας  της Γιά αναφέρονται ότι υποτάχθηκαν  στον Σαργών Β΄.

 

Απ' αυτές και άλλες αναφορές οι μελετητές οδηγήθηκαν στην ταύτιση της   Γιατνάνα με όλες τις ελληνικές χώρες  περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Μερικοί ταυτίζουν τη Γιατνάνα προς την  Κύπρο, ή και την Για προς την Κύπρο,  διότι οι επτά αναφερόμενοι βασιλιάδες  της επιγραφής του πρίσματος ταυτίζονται προς Κυπρίους βασιλιάδες.