Αξάιν

Image

Κοσκινοειδές δοχείο που εχρησιμοποιείτο για μέτρημα προϊόντων όπως το σιτάρι, συνεπώς και μέτρο χωρητικότητας. Χωρούσε 4 οκάδες, που ήσαν το ένα τέταρτο του καφιζίου (κυπριακού κιλού) και το ένα τριακοστό δεύτερο του μοδιού (ένα μόδιν = οκτώ καφίζια). Η λέξη αξάιν παράγεται από την αρχαία ἐξάγιον = ζυγαριά.