Λεόντιος Β' επίσκοπος Πάφου

Λεόντιος Β΄: Επίσκοπος Πάφου για σύντομο διάστημα μερικών χρόνων (τέλος του 1676-1678-;). Ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Πάφου το Δεκέμβριο του 1676, διαδεχόμενος τον επίσκοπο Μελέτιον που είχε παραιτηθεί. Αλλά κι ο ίδιος ο Λεόντιος παραιτήθηκε ύστερα από ελάχιστα χρόνια, άγνωστο για ποια αιτία και άγνωστο πότε ακριβώς. Ο διάδοχός του, επίσκοπος Νεκτάριος, μαρτυρείται ότι κατείχε τον θρόνο κατά το 1679.

 

Η υπογραφή του: Λεόντιος μ[ητ]ροπολίτης Πάφου, βρίσκεται στο φύλλο 219 του παρισινού κώδικος 1531 (του 12ου αιώνα). Στον κώδικα αυτόν, που βρισκόταν στην κυριότητα του μοναστηριού του Αγίου Νεοφύτου, υπήρχαν γραμμένες κατάρες και αναθέματα (φύλλο 309) του 1112, κατά οποιουδήποτε ὅστις βουληθῆ  ἆραι τήνδε τήν βίβλον ἀπό τῆς μονῆς ἢ εὐλόγως ἢ  ἀνευλόγως. Ο Λεόντιος, υπογράφοντας τον κώδικα κατά το 1678, λύει τον δεσμό κι ακυρώνει τις κατάρες και τα αναθέματα διά τῆς χάριτος τοῦ παναγίου Πνεύματος, γράφοντας επίσης ότι συγχωροῦμεν τόν ἔχοντα καί ἀναγινώσκοντα το βιβλίο.

 

Θεωρείται ότι το σημείωμα αυτό του Λεοντίου στόχευε να καθησυχάσει πρωτίστως τη δική του συνείδηση. Διότι ο ίδιος είχε πωλήσει τον κώδικα του Αγίου Νεοφύτου σε πράκτορες του Γάλλου προξένου, με αποτέλεσμα το πολύτιμο χειρόγραφο να βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι. Η πώληση του κώδικα στόχευε ίσως στην κάλυψη επειγουσών αναγκών της μητροπόλεως Πάφου.

 

Η υπογραφή του επισκόπου Λεοντίου βρίσκεται και σε δυο φύλλα του κωδικος 489 του μοναστηριού Διονυσίου (στο Άγιον Όρος).