Θεοφύλακτος επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Τρεμιθούντος, γνωστός από τον Βίον τοῦ  ὁσίου πατρός ἡμῶν Λεοντίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων του Θεοδοσίου μοναχού του Κωνσταντινουπολίτου (βλ. Μακαρίου του Χρυσοκεφάλου, Λόγοι Πανηγυρικοί, εν Κοσμοπόλει [=Βιέννη], 1793 [; ή 1713;] σσ. 380 - 434, ιδίως σσ. 419 - 421).

 

Στα 1174 ο πατριάρχης Λεόντιος επεσκέφθη την Κύπρο επί αρχιεπισκόπου Βαρνάβα για διεκδίκηση κτημάτων του Παναγίου Τάφου που είχαν αρπαγεί από τον δημόσιο φορολόγο του νησιού Κυριακό. Μεταξύ άλλων ο Λεόντιος συνάντησε και τον επίσκοπο Ἀμαθοῦντος Θεόδουλον, νεάζοντα... τόν τρόπονταμόν, τόθος ἀναιδῆ καί ἀτάσθαλον, ἀδικίᾳ χαίροντα καί τῇ τῶν ἀλλοτρίων ἀρπαγῇ εὐθυνόμενον, τόν ἀρχιεπίσκοπο Βαρνάβαν, τον επίσκοπο Τριμηθοῦντος Θεοφύλακτον και τον Λαπήθου Βαρνάβαν, που όλοι πλην του Θεοδούλου τον τίμησαν όπως ταίριαζε σε πατριάρχη. Τίποτε περισσότερο δεν γνωρίζουμε για τον Τρεμιθούντος Θεοφύλακτο. (Πρβλ. Κ. Χατζηψάλτη, Κυπρ. Σπουδ., 1Η', 1954, σσ. λστ' -λζ').

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image