Ιάκωβος επίσκοπος

Επίσκοπος που έφερε τον τίτλο του Λαμπούσης κατά το 1692. Μας είναι γνωστός από επιστολή που βρίσκεται στο αρχείο του μοναστηριού της Μεγίστης Λαύρας. Κατά το 1692, οι επίσκοποι Γερμανός Πάφου, Ιάκωβος Λαμπούσης, Νικηφόρος Κυρηνείας και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί, απέστειλαν επιστολή προς το μοναστήρι Λαύρας από το οποίο ζητούσαν την κάρα του αγίου Μιχαήλ Συνάδων. Η επιστολή τους δεν ελήφθη υπόψιν από το μοναστήρι.