Κεραμαία

Image

Αρχαία πόλη της Κύπρου, κατά την άποψη διαφόρων παλαιότερων ερευνητών. Αναφέρεται στον κατάλογο των κυπριακών πόλεων του 6ου μ.Χ. αιώνα που περιέχονται στο έργο Συνέκδημος του Ιεροκλέους, σύμφωνα όμως προς την έκδοση του Honigmann ۬ αντίθετα, στο ίδιο έργο, στην έκδοση του Burckhardt, η πιθανή αυτή πόλη αναφέρεται ως Κιρβοῖα*, που ήταν πιθανώς η Κερύνεια.

 

Ο Honigmann διόρθωσε, στην πρώτη έκδοση του Συνέκδημου που είχε κάμει, το Κιρβοῖα σε Κεραμαία, βασιζόμενος πιθανότατα στη Χρονογραφία του Θεοφάνη. Ο τελευταίος, διηγούμενος γεγονότα του 747 μ.Χ., αναφέρει ότι ο στόλος των Αγαρηνών είχε έρθει στην Κύπρο όπου βρισκόταν κι ο βυζαντινός στόλος, ὁ δέ στρατηγός τῶν Κιβυραιωτῶν ἐπιπεσών αὐτοῖς αἴφνης ἐν τῷ λιμένι τῶν Κεραμαία καί κρατήσας τό στόμιον τοῦ λιμένος, χιλίων δρομώνων ὄντων τρεῖς μόνους ἐξειλῆσαί φασιν...

 

Με βάση το χωρίον αυτό του Θεοφάνη, παλαιότεροι ιστορικοί και ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπήρξε κάποια παραθαλάσσια πόλη Κεραμαία, με λιμάνι και μάλιστα μεγάλο, αφού σ’ αυτό βρίσκονταν, όπως αναφέρεται, χίλια καράβια (δρόμωνες). Άλλοι υποστήριξαν ότι το λιμάνι αυτό βρισκόταν στη Μικρά Ασία (στην πόλη Κέραμον της Καρίας), ενώ άλλοι όπως ο Mas Latrie (Hist, de I’  Ile de Chypre, vol. I, p. 88, n. I), o George Hill (History of Cyprus, vol. I, p. 262), ο Φίλιος Ζαννέτος (Ιστ. Κύπρου, τ. Α, σ. 529), ο Στέφανος Λουζινιανός (Description..., f 28r), υποστηρίζουν ότι η Κεραμαία ήταν λιμάνι της Κύπρου που το ταυτίζουν με την Κέρμια* ή άλλα μέρη.

 

Το ζήτημα της ύπαρξης τέτοιας κυπριακής πόλης δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Σίγουρο όμως είναι ότι καμιά κυπριακή πόλη δεν είχε τόσο μεγάλο κλειστό λιμάνι που να χωρούσε 1.000 καράβια.

 

Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα η ονομασία Κεραμαία να μην ανήκε σε κυπριακή πόλη αλλά σε κόλπο, οπότε δεν επρόκειτο για λιμένα με στόμιον, όπως υποστηρίζει ο Θεοφάνης.