Κιλίσιος επίσκοπος

Άγνωστης χρονολόγησης επίσκοπος Πάφου που από μερικούς μελετητές συνυπολογίζεται μεταξύ των αγίων της Κυπριακής Εκκλησίας, αν και άγνωστος στους συναξαριστές.

 

Τον Κιλίσιο μνημονεύει ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 30), μαζί με τον επίσης επίσκοπο Πάφου Φιλάριο ή Φιλάγριο:

Κιλισίου, Φιλαρίου τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Πάφου.

 

Ο Ι.Π. Τσικνόπουλλος θεωρεί ότι τόσο ο Κιλίσιος όσο κι ο Φιλάριος άκμασαν κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα ( Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Πάφου, 1971, σ. 45), χωρίς όμως τούτο να είναι εντελώς βέβαιο, αφού περισσότερες πληροφορίες ελλείπουν.