Κόιντος Σέππιος Κέλερ

Ρωμαίος αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως ανθύπατος (proconsul), δηλαδή διοικητής του νησιού. Οι Ρωμαίοι ανθύπατοι, που προέρχονταν συνήθως από την τάξη των πραιτόρων κι ήσαν συγκλητικοί, υπηρετούσαν στην Κύπρο για ένα περίπου χρόνο που άρχιζε από την 1η Ιουλίου. Η θητεία του Κόιντου Σέππιου Κέλερ τοποθετείται στο 113/114 μ.Χ., σύμφωνα προς χρονολόγηση επιγραφής που τον μνημονεύει. Η επιγραφή προέρχεται από το ιερό του Απόλλωνος Υλάτη στο Κούριον, είναι αλφαβητική και μαρτυρεί την κατασκευή λιθόστρωτου δρόμου που ένωνε το ιερό με την οδό Κουρίου - Πάφου. Η δαπάνη της κατασκευής καταβλήθηκε από τη βουλή του Κουρίου κι εγκρίθηκε από τον ανθύπατο Κέλερ:

 

[...] ἐπί Κοΐντου Σεππίου Κέλερος ἀνθυπάτου, λιθόστρωτον κατεσκεύ[α]σεν

τήν λείπουσαν ἀπό τῆς προούσης λιθοστρώτου

μέχρι τοῦ φέροντος εἰς τήν Παφίαν

ὁδόν προπύλου, τῆς δαπάνης γενομένης

ἐκ τῶν βουλευτικῶν διαδομάτων καθώς

ἡ Κουριέων βουλή ἐδογμάτισεν.

Καί Κόϊντος Σέππιος Κέλ[ε]ρ ἀνθύπατος συνεχώρησεν.