Κουζοστάτης

Image

Ξύλινη κατασκευή στις αυλές των αγροτικών σπιτιών, που εχρησιμοποιείτο για να τοποθετούνται σ' αυτήν οι κούζες με το νερό. Ήταν μικρός πάγκος με άνοιγμα ή ανοίγματα στο επάνω μέρος του, κυκλικού ή τετράγωνου σχήματος. Σε τέτοια ανοίγματα τοποθετούνταν οι κούζες ή και άλλα δοχεία, που παρέμεναν έτσι όρθια. Συνήθως ο κουζοστάτης βρισκόταν σε σκιερό μέρος της αυλής.

 

Σε αρκετά σπίτια λαϊκής αρχιτεκτονικής πάλι, το μέρος όπου ετοποθετούντο οι κούζες και τα σταμνιά του νερού ήταν κτιστό πέτρινο πεζούλι.