Κρήσιον

Αρχαία πόλη της Κύπρου. Την αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος, στην Ἐπιτομή από τα Ἐθνικά, όπου σημειώνει:

 

Κρήσιον˙ πόλις Κύπρου. Θεόπομπος Φιλιππικῶν πεντεκαιδεκάτῳ˙ τό ἐθνικόν Κρησιεύς ὡς Σουνιεύς.

 

Δηλαδή:

Κρήσιον˙ πόλη της Κύπρου. Την αναφέρει ο Θεόπομπος στο 15ο βιβλίο των «Φιλιππικών» του. Το εθνικό των κατοίκων της είναι Κρησιεύς, όπως το Σουνιεύς.

 

Εκτός από την αναφορά αυτή του Στέφανου Βυζάντιου, δεν υπάρχει στις αρχαίες πηγές οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την κυπριακή αυτή πόλη. Έτσι δεν μπορούμε να εντοπίσουμε σε ποιο ακριβώς μέρος της Κύπρου βρισκόταν, ούτε και σε ποια χρονική περίοδο άκμασε. Παραπέμποντας στον Θεόπομπο (4ος π.Χ. αιώνας), σημαίνει ότι στις μέρες του Βυζάντιου (5ος - 6ος μ.Χ. αιώνας) το Κρήσιον οπωσδήποτε δεν υφίστατο.

 

Πάντως η πόλη αυτή δεν φαίνεται να ήταν από τις σπουδαιότερες του νησιού, διαφορετικά οι αρχαίες αναφορές σ' αυτήν θα ήσαν περισσότερες.