Κυρίνου πόλις

Image

Παλαιά ονομασία της πόλης της Κερύνειας, που απαντάται στον Βίο του αγίου Σπυρίδωνος.

 

Σε εδάφιο του Βίου, όπου γίνεται αναφορά σε επίσκεψη του αγίου Σπυρίδωνος στην Κερύνεια, μέσω Κυθρέας, διαβάζουμε:

 

... Ἄλλοτε πάλιν ὁ   ὅσιος [Σπυρίδων] ἠθέλησεν ἰδεῖν τήν Κυρίνου λεγομένην πόλιν, καί τήν Κυθραίαν ὑπερβάς τοῖς ποσίν ἔχων σύν αὐτῳ μαθητήν... κλπ.