Λαογόρη

Μια από τις κόρες του μυθικού βασιλιά και αρχιερέα της Πάφου Κινύρα*. Σύμφωνα με τη γενεαλογία του Κινύρα, που παραδίδει ο Απολλόδωρος (Βιβλ. 3.14,3), από την κόρη του βασιλιά Πυγμαλίωνος*, την Μεθάρμη*, ο Κινύρας απέκτησε δυο γιούς, τον Οξύπορο και τον Άδωνι, και τρεις θυγατέρες, την Ορεσιδίκη, τη Λαογόρη και τη Βραισία. Σε μερικές από τις πηγές το όνομα της Λαογόρης εμφανίζει τον δωρικό τύπο Λαογόρα.