Λυκαύγης Άνθος

Εωθινό

ΕΩΘΙΝΟ

 

Εὐλόγησε, Κύριε, στά χείλη μας

τήν κυοφορία τοῦ  ἐωθινοῦ  ὕμνου.

Ὦ Θέ μου! ἄγγιξε μέ τ’ ἄσπιλο χέρι Σου

τή μαγδαληνή ψυχή μας.

Ἀπέραντη ἡ καρδιά πού ὁδεύει παρόχθια

στήν ἀλήθεια. Πάνω στά βλέφαρα τῆς μοναξιᾶς,

ποιός θά κοτήσει νά συνουσιαστεῖ μέ τήν πλάνη;

Μακάριος ὁ  υἱός τῆς ἐρήμου. Ὅτι αὐτός

ἀποχτᾶ ψυχή καί λύτρωση.

Ὅτι αὐτός ἡ πόα τῶν ὁριζόντων.

Ὃσες oἱ τύψεις, ἰσάριθμοι σταυροί, ἰσάριθμοι κριτές,

ἰσοβαρεῖς πόνοι. Οἱ  ὀφθαλμοί ἐναυάγησαν

σέ μιά κολυμβήθρα θερμά δάκρυα.

Ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη πρός τά ὀπίσω.

Καί ἐγένετο φῶς.

Ρόδα καί πέτρες καί πουρνάρια,

ὑάκινθοι oἱ  ἔρωτες, Κύριε.

Πουλιά, θεριά, σειρῆνες τῶν δρυμῶν ἡ θέλησή σου,

στή μυροδόχη τῆς ἀρρήτου δικαιοσύνης Σου.

Λυσίκομη αὔρα νανουρίζει τίς ἄρπες μας

κι ὁ  ἣλιος λογχίζει τό ἄπειρο.

Ὦ  ὑπέρτατη ἀρμονία!

Ὦ ασύλληπτη τάξη!

πῶς ἐξευτελίζεις τή σκέψη μας!

 

ΑΝΘΟΣ  ΛΥΚΑΥΓΗΣ