Ματθαίος Matheus επίσκοπος

Φραγκισκανός ιερωμένος που αναφέρεται ότι είχε διατελέσει και επίσκοπος της (Λατινικής) επισκοπής Αμμοχώστου κατά και περί το 1286. Μνημονεύεται σε έγγραφο του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Β΄, συνταγμένο στην Πτολεμαΐδα στις 27.6.1286, που παραθέτει ο de Mas Latrie. Στο έγγραφο περιέχεται και η σφραγίδα του επισκόπου αυτού, με το ακόλουθο κείμενο στην περιφέρειά της: ‘Sigillum fratris Mathei de ordine Minorum dei gratia Famagustani episcopi’. To κείμενο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα και συγκεκομμένες λέξεις, ως εξής: ‘S.FRIS. MATHI. D. ORDIE. ΜΙOR. DI. GRA. FAMAGUSTAI. ΕΡ.’