Λεδρών επισκοπή

Image

Μια από τις επισκοπές της Κύπρου των πρώτων Χριστιανικών αιώνων. Η επισκοπή Λεδρών (=Λευκωσίας) αναφέρεται στις πηγές μόνο σε σχέση προς ένα γνωστό επίσκοπό της, τον άγιο Τριφύλλιο, του 4ου μ.Χ. αιώνα. Μερικοί θεωρούν ως επίσκοπο Λεδρών και τον Διομήδη τον όσιο, μαθητή του αγίου Τριφυλλίου.

 

Ο Νικηφόρος Κάλλιστος, στην Ἐκκλησιαστική Ἱστορία του, αναφέρει τον Τριφύλλιο (σύγχρονο του αγίου Σπυρίδωνος), ως ἐκεῖνον τόν Λεδρῶν ἐπίσκοπον...

 

Βλέπε Λήμμα: Λέδραι

 

Κι ο Σωζομενός, στη δική του Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σημειώνει: ...Σπυρίδωνα τοῦτον, καί Τριφύλλιον τόν Λεδρῶν ἐπίσκοπον...

 

Στον Βίο όμως του αγίου Σπυρίδωνος, ο άγιος Τριφύλλιος αναφέρεται ως ο κάτοχος του (επισκοπικού) θρόνου της επισκοπής των Λευκών (Θεών) (Λευκωσίας): Τριφύλλιον νέον, ὅς τῆς ἐκκλησίας Λευκῶν [Θεών] εἶχε τόν θρόνον... Και σε άλλο χωρίον του Βίου, γίνεται μνεία του ἁγίου πατρός ἡμῶν Τριφυλλίου, τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ  [=του αγίου Σπυρίδωνος], τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς Καλλινικησέων πόλεως ἢτοι Λευκῶν Θεῶν ἁγίας τοῦ Θεοῦ  ἐκκλησίας...

 

Η επισκοπή Λεδρών ή ακόμη της πόλεως Καλλινικησέων ή και της πόλεως των Λευκών Θεών είχε αντιπροσωπευθεί από τον Τριφύλλιο στη σύνοδο της Σαρδικής το 344 μ.Χ.

 

Περισσότερα για την επισκοπή αυτή, καθώς και για άλλους επισκόπους που αναφέρονται ως επίσκοποι Λευκωσίας, βλέπε στο λήμμα Λευκωσίας επισκοπή.

 

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια