Αρχιερεύς

Κυπριακός μήνας του ρωμαϊκού (παφιακού) ημερολογίου που ίσχυε τον πρώτο μ.Χ. αιώνα. Ο μήνας Αρχιερεύς αντιστοιχούσε με τον Ιούλιο.