Μιχαηλίδης Περικλής

Image

Δημοσιογράφος που εργάστηκε στην Κύπρο στα τέλη του 19ου αιώνα - αρχές του 20ού. Δεν είναι γνωστό σε ποιο μέρος της Κύπρου γεννήθηκε, εργάστηκε όμως για ένα διάστημα στη Ρουμανία, όπου και εξέδωσε, το 1887, το έργο του Στοιχειώδης τοπογραφία ἤ πολιτική γεωγραφία τῆς νήσου Κύπρου. Στο βιβλίο του αυτό αναφέρει ότι απουσίαζε από την Κύπρο για 36 χρόνια. Στην Κύπρο ίδρυσε και διηύθυνε, από τις 2 Μαρτίου 1890 ως το 1895 την εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Εὐαγόρας. Από το 1895 ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας ο Νικόλαος Καταλάνος, η δε έκδοση συνεχίστηκε μέχρι το 1905 με το ίδιο όνομα, για να πάρει στη συνέχεια διάφορες άλλες ονομασίες (Σημαία τῆς Κύπρου, Κυπριακή Ἐπιθεώρησις, Κυπριακός Φύλαξ και Νέος Κυπριακός Φύλαξ). Ο Περικλής Μιχαηλίδης ανατύπωσε μαζί με τον Ν. Καταλάνο, το 1902, το σημαντικό έργο του αρχιμανδρίτη Κυπριανού Ἱστορία Χρονολογική τῆς Νήσου Κύπρου.