Μούττης Ματθαίος

Κύπριος λόγιος κληρικός του 17ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κύπρο σε άγνωστη χρονολογία κι έγινε αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Γύρω στο 1637-38 βρισκόταν στη Δανία, όπου κι εξέδωσε (1638) ένα βιβλίο με τίτλο: Ἱερά Κατήχησις. Πάνυφέλιμος τοῖς τῶν Ἑλλήνων παισί, καί πᾶσι τοῖς βουλομένοις εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας ἐλθεῖν, ἐν τῷ νῦν καιρῷ  ἐσχάτω, ἐκ τῆς καθολικῆς τῶν βημάτων πηγῆς, τοῦ παντεπόπτου τῶν ὅλων Θεοῦ· συντάξει δέ, ματθαίου μούττη ἀρχιδιακόνου τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐκ τῆς νήσσου Κύπρου...

 

Η επόμενη περί αυτού γνωστή πληροφορία είναι ότι το 1640 βρισκόταν στη Γενεύη, όπου ζήτησε από τους εκεί Προτεστάντες οικονομική βοήθεια για επανέκδοση της Κατηχήσεώς του, καθώς και βοήθεια για να συντηρηθεί για ένα χρόνο. Η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή.