Νικόλαος επίσκοπος

Επίσκοπος Πάφου και Αρσινόης, των μέσων του 15ου αιώνα (περίοδος Φραγκοκρατίας). Μας είναι γνωστός από σημειώματα σε δυο κώδικες που ευρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Παρισιού.

 

Συγκεκριμένα στον παρισινό κώδικα 1155, στην τελευταία του σελίδα, αναγράφεται: ... πανιερωττ/ καί θεοπροβλήτου ἐπισκόπου ἀρσινόης καί ρωμαίων μ[ητ]ροπόλεως πάμφου κυροῦ νικολάου... ἐγράφη... ἐν ἔτει αυνστ Χ[ριστο] (=1456).

 

Εξάλλου, στο φ. 145 του παρισινού κώδικος 1313 ευρίσκεται η υπογραφή του ως εξής: νικώλαοσ επίσκοπωσ πάμφου.