Νόμων άγιος

Image

Τοπικός άγιος της Κύπρου, άγνωστος στους χρονογράφους των Μεσαιωνικών χρόνων. Συνεορτάζεται με τον άγιο Βηχιανό* στις 11 Δεκεμβρίου. Και οι δύο, Βηχιανός και Νόμων, εικονίζονται σε φορητή εικόνα του 17ου αιώνα, ως μοναχοί.

 

Στην Ακολουθία του αγίου Νόμωνος περιέχεται συναξάριον, όπου δίνονται μερικές πληροφορίες περί αυτού: ότι από νεαρής ηλικίας ακολούθησε ασκητικό βίο, εγκαταλείποντας τα εγκόσμια, ότι πέθανε σε βαθύ γήρας κι ότι το λείψανό του ήταν θαυματουργό. Φαίνεται ότι είχε ασκητεύσει στην περιοχή της Ταμασσού, επειδή χαρακτηρίζεται ως τῶν Ταμασέων τό κλέος καί Κυπρίων ἀγλάισμα.

 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς τον τόπο καταγωγής του, ούτε ενδείξεις ώστε να προσδιορίζεται η περίοδος κατά την οποία έζησε. Βλέπε, ωστόσο, τη μελέτη του Α. Κ. Ιντιάνου: «Οἱ ἅγιοι Βηχιανός και Νόμων», Κυπριακαί Σπουδαί, Δ΄, 1940-42, σσ. 65-86.