Πάνακρον

Πόλη της αρχαίας Κύπρου. Το όνομά της αναφέρεται στο έργο του Στέφανου Βυζάντιου Ἐκ τῶν Ἐθνικῶν Στεφάνου κατ' ἐπιτομήν, όπου προστίθεται ότι ο κάτοικός της ονομαζόταν Πανακραίος ή Πανάκριος. Το Πάνακρον αναφέρει και ο Νόννος, ο οποίος μιλά για το πυκνόδενδρο τέμενος του ορεινού Πανάκρου («τέμενος βαθύδενδρον ὀρεσσαύλοιο Πανάκρου», Διονυσιακά, 13. 446). Κατά τον Σίμο Μενάρδο (Τοπωνυμικαί Μελέται, σ. 11), με τον οποίο συμφωνεί και ο Κυρ. Χατζηιωάννου (ΑΚΕΠ Ε, 198), το Πάνακρον είναι το σημερινό χωριό Πάναγρα* στην επαρχία της Κερύνειας.