Προγραμματισμού Γραφείο

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Image

Το Γραφείο Προγραμματισμού είναι επιτελική υπηρεσία του κυπριακού Κράτους, επιφορτισμένη με την προώθηση και το συντονισμό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Το Γραφείο ιδρύθηκε το 1961, λίγο μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Η συμβολή του (μέσω του καταρτισμού Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης, καθώς και του Ετήσιου Προϋπολογισμού Ανάπτυξης) ήταν καθοριστική στην ανάπτυξη της οικονομίας αμέσως μετά την ανεξαρτησία, στην επαναδραστηριοποίηση μετά την τουρκική εισβολή, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς σαν «οικονομικό θαύμα» και γενικά στην επίτευξη αξιόλογης οικονομικής και κοινωνικής προόδου στον τόπο.

 

Μετονομασία 

 Το 2013 Γραφείο Προγραμματισμού μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.  Με βάση το νέο νόμο οπουδήποτε σε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμούς γίνεται αναφορά στο «Γραφείο Προγραμματισμού» θα λογίζεται ως αναφορά στη «Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης».

 

Υπενθυμίζεται πως η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), βάσει σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα:

 

  • Ενεργεί ως Εθνική Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.79.735 και ημερ. 17/11/2015)
  • Ενεργεί ως Εθνική Αρχή για την εφαρμογή του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.788 και ημερ. 23/04/2014 και με αρ 86.157 και ημερ. 13/11/2018 αντίστοιχα)
  • Ενεργεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους Μηχανισμούς ΕΟΧ-Νορβηγίας και Ελβετίας (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.019 και ημερ. 23/05/2005)
  • Συντονίζει τις δραστηριότητες και τη διάδοση της πληροφόρησης και ενημέρωσης στους πολίτες για την εξασφάλιση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα. τα οριζόντια Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την οικονομική βοήθεια από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.141 και ημερομηνία 24 Μαΐου 2013)
  • Ετοιμάζει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, σε συνεργασία / συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 89.919 και ημερομηνία 21/08/2020)
  • Ενεργεί σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Συντονιστική Ομάδα / Γραμματεία του νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης στα πλαίσια του καθορισμού της στρατηγικής και της ευρύτερης πολιτικής για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 90.370 και ημερομηνία 13/11/2020)
  • Συμμετέχει στην παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων που εξαγγέλλονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας (σύστημα ΕΞΑΝΤΑΣ) (προσχέδιο Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 03/02/2021)

 

Ιστορικό
Όσον αφορά το ρόλο του Γραφείου Προγραμματισμού στις σχέσεις της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ήταν καθοριστικός όσον αφορά την επίτευξη της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης. Επίσης, σε σχέση με την ενταξιακή πορεία της Κύπρου, ο ρόλος του διελάμβανε το συντονισμό, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, της προετοιμασίας και διεξαγωγής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε., καθώς και της προώθησης της εναρμόνισης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που η Κύπρος ανέλαβε έναντι της Ε.Ε., μέσω του καταρτισμού και υλοποίησης προγραμμάτων εναρμόνισης σε όλους τους τομείς του Κοινοτικού Κεκτημένου.

 

Στα πλαίσια αυτά, το Γραφείο Προγραμματισμού υπήρξε επίσης υπεύθυνο για το συντονισμό και εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής για την Κύπρο, δηλαδή τη συμμετοχή της Κύπρου σε Κοινοτικά Προγράμματα και την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας από το Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΤΑΙΕΧ) της Ε.Ε., καθώς και για τη διαχείριση των πόρων που εξασφαλίζονται στα πλαίσια της χρηματοδοτικής συνεργασίας με την Ε.Ε.

Το Γραφείο Προγραμματισμού συντονίζει επίσης και προωθεί τη Στρατηγική της Λισαβόνας, θέματα της έρευνας/καινοτομίας και κοινωνίας της πληροφορίας, της δια βίου μάθησης, της προώθησης έργων με ιδιωτική χρηματοδότηση (Public Finance Initiative), καθώς και θέματα που απορρέουν από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. όπως είναι η περιφερειακή πολιτική και η απορρόφηση/διαχείριση πόρων από τα διαρθρωτικά και άλλα ταμεία/προγράμματα της Ε.Ε.

 

Το Γραφείο Προγραμματισμού, με δική του πρωτοβουλία, προώθησε τη δημιουργία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Το ΙΠΕ ιδρύθηκε το 1996 και βασικότεροι στόχοι του είναι η προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο, μέσω και της χρηματοδότησης της ερευνητικής προσπάθειας.

 

 

Πηγή:

  1. Polignosi