Σέρβιος Σουλπίκιος Παγκλής Βηριανός

Image

Επιφανής πολίτης της κυπριακής πόλης της Σαλαμίνος κατά τις αρχές της Ρωμαιοκρατίας (στα τέλη του 1ου π.Χ. αιώνα). Μας είναι γνωστός από πολύ φθαρμένη επιγραφή που βρέθηκε στη Σαλαμίνα στην οποία μνημονεύεται ως ἀγωνοθέτης. Είχε, δηλαδή, την ευθύνη (κι ένα είδος προεδρίας) για τους αγώνες που διοργανώνονταν στο λαμπρό γυμνάσιον της πόλης του.

 

Στην επιγραφή το όνομά του, αν και γραμμένο ελληνικά, αναφέρεται στον λατινικό του τύπο:

 

Σερουΐου, Σουλπικίου   Παγκλέους Οὐηριανοῦ.... ἀγωνοθέτου...

 

Είναι προφανές ότι ο Σαλαμίνιος αυτός κατείχε και άλλα αξιώματα (όπως του γυμνασιάρχου), που δεν διασώζει η φθαρμένη επιγραφή.