Αδράκη ή Αδριακή

Image

Πόλη της Κύπρου των πρώτων Χριστιανικών χρόνων, που αναφέρεται ως έδρα του επισκόπου Επαφρά ή Επαφρόδιτου, ενός από τους 70 μαθητές του Χριστού. Αναφέρεται στον Παρισινό Κώδικα 223 (Αγιολ. σ. 130) και στο Συναξάριον της Κωνσταντινουπόλεως (col. 290.3). Δεν βρίσκεται σημειωμένη στους παλαιούς χάρτες.