Δημόσιας Υπηρεσίας Επιτροπή

Image

Ανεξάρτητο όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχει αρμοδιότητα για διορισμούς, επικύρωση διορισμών, μονιμοποιήσεις, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, συνταξιοδοτήσεις και πειθαρχικό έλεγχο των δημοσίων υπαλλήλων, περιλαμβανομένης και της απολύσεώς τους. Η Επιτροπή έχει πρόεδρο και τέσσερα μέλη που διορίζονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για εξαετή θητεία.