Καρρέττα

Είδος φορτηγού κυπριακού αμαξιού, που συνήθως συρόταν από βόδια (βουδάμαξον). Βλέπε λήμματα βουδάμαξον και αμάξιν.