Κορώνη

Πόλις Σαλαμινίων, κατά τον Στέφανο Βυζάντιο ( Ἐπιτομή ἀπό τα Ἐθνικά, στη λέξη Κορώνεια* ). Αρκετοί παλαιότεροι ερευνητές και μελετητές θεώρησαν ότι η Κορώνη ήταν κυπριακή πόλη που ανήκε στην περιοχή της πόλης της Σαλαμίνος. Η νεότερη όμως έρευνα απορρίπτει την θεωρία αυτή και αποδέχεται ότι η Κορώνη ήταν πόλη του ελληνικού νησιού της Σαλαμίνος. Μερικοί από τους παλαιότερους μελετητές σύγχυσαν επίσης την Κορώνη με την Κορώνεια, αν και ο Στέφανος Βυζάντιος κάνει σαφή διαχωρισμό, γράφοντας:

 

Κορώνεια ...τετάρτη πόλις Κύπρου... πέμπτη πόλις Σαλαμινίων Κορώνη...

 

Άλλη λοιπόν η Κορώνεια και άλλη η Κορώνη. Εξάλλου ο Βυζάντιος, λίγο πιο κάτω, στο ίδιο έργο του σημειώνει:

 

...ἔστι καί Κορώνη μοῖρα τῆς Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρῳ.

 

Συνεπώς στην περιοχή της κυπριακής πόλης Σαλαμίνος υφίστατο μοίρα που ονομαζόταν Κορώνη. Η λέξη μοίρα ερμηνεύεται ως περιοχή. Πιθανώς όμως στην περιοχή αυτή υφίστατο και ασήμαντος οικισμός που έφερε την ίδια ονομασία.

 

Ο Σίμος Μενάρδος γράφει ότι Κορώνη λέγεται λόφος τῆς Μεσαριᾶς, 469 ποδῶν ὕψους, δύο δέ μίλια ΒΔ τοῦ   Ἄρσους... Ἐπειδή δέ ἡ Μεσαριά περιελαμβάνετο εἰς τό βασίλειον τῆς Σαλαμῖνος, νομίζομεν ὅτι ἐδῶ πρέπει νά τεθῇ  ἡ ζητουμένη ὁμώνυμος ἀρχαία πόλις...

 

Όμως δεν υπήρχε στην Κύπρο αρχαία πόλις με την ονομασία Κορώνη, όπως είδαμε, αλλά περιοχή. Στην Καρπασία μια περιοχή με δάσος ονομάζεται Κορωνιά.