Σάταινα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Τη μοναδική περί αυτού πληροφορία έχουμε από τον Κύπριο ιστορικό/χρονικογράφο Φλώριο Βουστρώνιο.

 

Ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει απλώς ότι το 1464 ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β' είχε εκχωρήσει στον ευγενή και υποστηρικτή του Alvise Merie τα χωριά: San Sergi, Platanistassa, Dali, e il prastii de Satena, καθώς και άλλα.

 

Συνεπώς αναφέρονται εδώ τα πραστεία της Σάταινας, χωρίς οποιανδήποτε άλλη αναφορά ή ένδειξη περί αυτών. Η λέξη πραστείον σημαίνει προάστιον, στην Κύπρο δε έγινε κύριο όνομα διαφόρων χωριών. Στην προκειμένη περίπτωση, τα πραστεία της Σάταινας θα πρέπει να ήσαν δύο ή και περισσότερα γειτονικά αγροκτήματα με οικισμούς εργατών και γεωργών που δούλευαν σ' αυτά, ίσως με κυριότερο και μεγαλύτερο την αναφερόμενη Σάταινα.