Χριστόδουλος ιεροδιάκονος, ζωγράφος

Image

Ο Χριστόδουλος ιεροδιάκονος, ζωγράφος του τέλους του 17ου και του 18ου αιώνα, είναι γνωστός μόνο από εικόνες που έχει ζωγραφίσει στη ξυλόστεγη εκκλησία του μικρού μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα κοντά στον Πολύστυπο που έχει διαλυθεί ήδη από τον 18ο αιώνα. Ο Χριστόδουλος ζωγράφισε την εικόνα του Χριστού στο τέμπλο που χρονολογείται στα 1700. Τον ίδιο χρόνο ζωγράφισε και τον Σταυρό στην κορυφή του τέμπλου και τα λυπηρά. Όπως φαίνεται από την τεχνοτροπία ο Χριστόδουλος ζωγράφισε και τα βημόθυρα του τέμπλου και τις μικρές εικόνες της Ανάστασης του Χριστού και της Βαϊοφόρου. Ο Χριστόδουλος υπογράφει μόνο την εικόνα του Χριστού (χείρ δέ ἐμοῦ Χριστοδούλου αψ) και τον Σταυρό (Χριστοδούλου ἱεροδιακόνου χείρ. Ἔτος σωτήριον αψ). Δεν είναι επομένως απίθανο ότι ο Χριστόδουλος έγινε ιεροδιάκονος στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα.