Χωριτικές αρχές

Οι χωριτικές αρχές αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα (μαζί με τα συμβούλια βελτιώσεως) μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης στα χωριά, τις ενορίες πόλεων και περιοχές βελτιώσεως. Κάθε χωριό διέθετε χωριτική επιτροπή η οποία αποτελείτο από ένα πρόεδρο, τον κοινοτάρχη, ένα αναπληρωτή πρόεδρο, και τρία μέλη. Η χωριτική επιτροπή εκλεγόταν από τους κατοίκους κάθε χωριού ή ενορίας ή περιοχής βελτιώσεως για πενταετή θητεία.

 

Παλαιότερα, μέχρι και πολύ πρόσφατα, ο κοινοτάρχης στην Κύπρο ήταν γνωστός ως μουχτάρης* και το μέλος της χωριτικής επιτροπής ως αζάς*.

 

Το 1999, με την εφαρμογή νέας νομοθεσίας, καταργήθηκαν τόσο οι χωριτικές αρχές, όσο και τα συμβούλια βελτιώσεως και αντικαταστάθηκαν από τα κοινοτικά συμβούλια.  Κάθε συμβούλιο αποτελείται από τον κοινοτάρχη, που είναι ο πρόεδρός του, και τα μέλη που κυμαίνονται από 4-8, ανάλογα με τον αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων. Η θητεία  του κοινοτικού συμβουλίου είναι πενταετής.