Λάρνακα πόλη

Οικονομική δραστηριότητα - Συγκοινωνίες

Image

Η Λάρνακα μεταξύ 1976-1980 έχει μια σημαντική ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης που οφείλεται στις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της τουρκικής εισβολής. Η οικονομία της στηρίζεται στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες, στις κατασκευές, στο εμπόριο και στον τουρισμό. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζει ο τομέας των κατασκευών. Στους τομείς του ηλεκτρισμού, του φωταερίου και της υδατοπρομήθειας η απασχόληση σημείωσε μείωση.

 

Η κυβερνητική και εκπαιδευτική υπηρεσία, το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας και το λιμάνι, αποτελούν τις μεγαλύτερες μονάδες παροχής απασχόλησης.

 

Η απασχόληση στη Λάρνακα χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των μικρών επιχειρήσεων, με σχετικά μικρό αριθμό ατόμων (κάτω των πέντε). Σημαντικότεροι τομείς απασχόλησης στη Λάρνακα παρουσιάζονται εκείνοι των μεταφορών και επικοινωνιών λόγω του λιμανιού και του διεθνούς αεροδρομίου. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται η απασχόληση κατά οικονομική δραστηριότητα, σε σχέση με την αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου το 1980.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                                       %

1. Γεωργία, αλιεία, δασοκομία                                                             2,0

2. Βιομηχανία                                                                                         12,0

3. Ηλεκτρισμός, φωταέριο, υδατοπρομήθεια                                           

4. Κατασκευές                                                                                        13,7

5. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,    

εστιατόρια και ξενοδοχεία                                                                   12,2

6. Ασφάλειες, χρηματοδότηση,       

εμπορικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες                                       8,7

7. Κυβερνητικές, κοινοτικές, κοινωνικές     

και άλλες υπηρεσίες                                                                             9,6

8. Μεταφορές και επικοινωνίες                                                            20,7

9. Εξόρυξη, λατόμευση                                                                          2,6

 

Οι περισσότερες μονάδες απασχόλησης είναι εγκατεστημένες στο εμπορικό

κέντρο της πόλης και κατά μήκος των αξόνων κυκλοφορίας.

 

Συγκοινωνίες: Ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης που παρατηρήθηκε στην μετά το 1974 περίοδο και η μεγάλη εισροή εκτοπισθέντων, βρήκαν ανεπαρκές το οδικό δίκτυο της περιοχής της πόλης. Οι βελτιώσεις που έγιναν σε σύγκριση με τους ρυθμούς ανάπτυξης δεν ήσαν ικανοποιητικές με αποτέλεσμα τη διόγκωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

 

Στη Λάρνακα οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που δημιουργούν κίνηση οχημάτων είναι συγκεντρωμένες μέσα ή γύρω από το κέντρο της πόλης. Αυτό δημιουργεί ένα ακτινωτό σύστημα δρόμων με όλους τους κύριους δρόμους να καταλήγουν στο κέντρο της πόλης. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα είναι έντονα στο εμπορικό κέντρο της πόλης με τους στενούς δρόμους. Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται από την έλλειψη αρκετών χώρων στάθμευσης και την παράνομη στάθμευση που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας. Η χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς είναι περιορισμένη. Χρησιμοποιούνται συνήθως τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς. Οι κυριότερες διακινήσεις που παρατηρούνται με δημόσια μέσα μεταφοράς είναι των εργατών από τα περίχωρα και την ενδοχώρα προς τους τόπους απασχόλησης στην πόλη.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image