Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σώματα του Πανεπιστημίου

Image

Τα σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι τα ακόλουθα:

 

Συμβούλιο Πανεπιστημίου: Έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, που καλύπτει το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, και έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, την ευθύνη για την εφαρμογή του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

 

Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
 • Δύο μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικούπου εκλέγονται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού
 • Τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
 • Τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητοτου Πανεπιστημίου, και που δεν μπορούν να είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου
 • Ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητέςτου Πανεπιστημίου
 • Ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο μέλος εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού
 • Το διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών χωρίς δικαίωμα ψήφου

 

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου διορίζονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από τα μη πανεπιστημιακά μέλη. Στην περίπτωση που ο πρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ο αντιπρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει η Σύγκλητος και αντίστροφα.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να απολυθούν παρά μόνο για  τους λόγους και με τον τρόπο που  απολύονται οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 

Στο πρώτο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου πρόεδρος είχε διοριστεί ο πρώην  πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου  και πρώην γενικός εισαγγελέας Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, και αντιπρόεδρος ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ανδρέας Πατσαλίδης.

 

Σύγκλητος: Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της έρευνας, και ειδικότερα:

 

 • Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προεισαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή διπλωμάτων και πτυχίων.
 • Καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.
 • Εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση σχολών ή τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών.
 • Καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές της.
 • Υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτήν από το Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης.

 

Η Σύγκλητος αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
 • Τους Κοσμήτορες των Σχολών
 • Τρεις εκπροσώπους από το διδακτικό προσωπικό κάθε σχολής που εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής
 • Εκπροσώπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των σχολών
 • Τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου
 • Τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης, χωρίς δικαίωμα ψήφου

 

Πρώτος πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου είχε εκλεγεί ο Μιλτιάδης Χαχολιάδης, καθηγητής οικονομικών, και  αντιπρύτανης ο Νικόλας Παπαμιχαήλ, καθηγητής μαθηματικών.

 

Πρυτανικό Συμβούλιο: Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα ζητήματα, οι οποίες του παραχωρούνται από:

 

 • Τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση του Πρύτανη.
 • Το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του προέδρου του Συμβουλίου.

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Τον Πρύτανη (πρόεδρος)
 • Τους δύο Αντιπρυτάνειςτου ΠανεπιστημίουΤον Διευθυντή της Διοίκησης και Οικονομικών

Φώτο Γκάλερι

Image
Image