Διενής

Ο συνηθέστερος τύπος με τον οποίο παρουσιάζεται στην κυπριακή δημώδη παράδοση ο μεσαιωνικός μυθικός ήρωας Διγενής*.